:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กุดกวางสร้อย
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ค. 256513:27:18
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 10244
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1