:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ค. 256516:52:33
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ ว 10353
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูและคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1