:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภ
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ค. 256515:32:28
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว 10390
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2