:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ค. 256516:00:31
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 10411
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2