:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจราชการของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ค. 256516:33:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว 10414
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
10. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
14. นายอำเภอทุกอำเภอ
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2