:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
วัน เวลา ส่ง 01 ส.ค. 256510:36:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10442
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕65
เรียน
1. พัฒนาการ จ.นภ.
2. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
3. ประกันสังคม จ.นภ.
4. เกษตรและสหกรณ์ จ.นภ.
5. ผอ.สนง.ทสจ.นภ.
6. สถิติ จ.นภ.
7. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ.
8. สัสดี จ.นภ.
9. พาณิชย์ จ.นภ.
10. แรงงาน จ.นภ.
11. ตรวจบัฐชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1