:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ
วัน เวลา ส่ง 01 ส.ค. 256514:40:02
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ 0019/ว10465
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน
2.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
5.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
8.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
11.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
12.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
16.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
18.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
19.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
20.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
21.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
22.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
23.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
24.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
25.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
27.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
28.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
29.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
31.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
32.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
33.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
34.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
35.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
36.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
37.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู
38.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
39.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
40.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
41.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู
42.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1