:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลั
วัน เวลา ส่ง 01 ส.ค. 256514:48:12
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ 0019/ว10466
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน 2.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
5.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
10.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
11.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู
14.นายอำเภอทุกอำเภอ
15.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
16.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
18.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
19.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
20.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21.นายจักรพงษ์ โสนะแสง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
22.นายเวิน บุญถนัด ผู้แทนภาคประชาชน
23.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
24.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
25.จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1