:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
วัน เวลา ส่ง 02 ส.ค. 256510:24:15
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ 0003/ว 0750
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1