:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2
วัน เวลา ส่ง 02 ส.ค. 256514:40:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10492
การจัดทำข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย - หนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1