:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในพื้นที่เ
วัน เวลา ส่ง 02 ส.ค. 256514:55:42
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว 10504
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1