:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การศึกษาดูงานและจัดเสวนาของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
วัน เวลา ส่ง 02 ส.ค. 256516:37:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว 10521
1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
13. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ขอนแก่น)
15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย
17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
19. นายอำเภอศรีบุญเรือง
20. นายอำเภอนาวัง
21. นายอำเภอโนนสัง
22. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1