:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ปี 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2567
วัน เวลา ส่ง 04 ส.ค. 256509:58:39
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว367
เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกายางแฟ่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดธานี ผู้อำนวยการสำนักงาวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหอนงบัวลำภู อุตสหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหอนงบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภุ ผุ้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและพีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจขังหัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดหนองบัวลภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภุ ผู้บังคับการตำรวจภึุธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภุ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู ปรธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการเครือข่ายศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1