:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
วัน เวลา ส่ง 04 ส.ค. 256513:34:16
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว10324
เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียน 1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1