:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256510:10:54
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 1566
เรียน 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. ประมงจังหวัด 3. ปศุสัตว์จังหวัด 4. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 5. สหกรณ์จังหวัด 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาชุมชนจังหวัด 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14 ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2