:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256515:32:35
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว10496 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาด
มันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1