:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือการโอนส่งมอบและใช้ประโยชน์สินทรัพย์โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256516:11:03
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10706
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
6.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1