:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมฯ กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256517:03:30
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10717
ขอเชิญร่วมประชุมฯ กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1