:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดหนองบัวล
วัน เวลา ส่ง 05 ส.ค. 256518:04:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10719
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
25. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
26. นายอำเภอศรีบุญเรือง
27. นายอำเภอนากลาง
28. นายอำเภอนาวัง
29. นายอำเภอโนนสัง
30. นายอำเภอสุวรรณคูหา
31. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
32. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
33. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง
34. นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง
35. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง
36. นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
37. นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
38. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา
39. นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
40. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
41. นายกเทศมนตรีตำบลนาดี
42. นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน
43. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า
44. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
45. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
46. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
47. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
48. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์
49. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
50. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
51. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
52. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
53. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
54. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
55. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
56. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
57. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
58. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี
59. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
60. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
61. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
62. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (มหานิกาย)
63. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
64. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
65. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
66. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
67. ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
68. นายวิทวัส วทานิโยบล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ)
69. นายสุดใจ พนมเขต (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ)
70. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา (ภาคประชาสังคม)
71. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู (ภาคประชาสังคม)
72. นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ (ภาคสื่อสารมวลชน)
73. ร้อยตำรวจตรี วสันต์ เกิดแก้ว (ภาคสื่อสารมวลชน)
74. นายจักรพงศ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน)
75. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน (ปราชญ์ชาวบ้าน)
76. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.นภ.
77. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พช.จ.นภ.   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1