:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ
วัน เวลา ส่ง 30 ส.ค. 256017:34:52
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๐๘ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐
เรียน ผอ.สพป.นภ. เขต ๑, เขต ๒

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1