:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ
วัน เวลา ส่ง 31 ส.ค. 256010:15:19
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๐๘ ลว.๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐
ถึง 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 4. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 6. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1