:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเราะห์แจ้งกำหนดการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256010:27:09
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๑๕ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐
เรียน 1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอโนนสัง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอนาวัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1