:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรฯ ระยะ 20 ปี (2560-2579)
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256010:47:46
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 645
1.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
6.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10.เกษตรอำเภอเมือง/เกษตรอำเภอนากลาง/เกษตรอำเภอนาวัง/เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง/เกษตรอำเภอโนนสัง/เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา
11.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
12.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5