:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเราะห์แจ้งกำหนดการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256010:49:45
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๑๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐
เรียน 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 2. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง 3. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 4. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง 5. นายกเทศมนตรีตำบลกุดดินจี่ 6. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1