:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (คบจ.) แล
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256014:31:45
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๑๗ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐
เรียน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1