:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ สำหรับส่วนราชการและอง
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256016:31:16
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๓๐ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1