:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ สำหรับส่วนราชการและอง
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256016:33:25
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๓๐ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
ถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1