:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลนื"เพื่อสร้างการรับรู้และติตตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ
วัน เวลา ส่ง 07 ก.ย. 256011:17:41
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 671
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2