:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ สำหรับส่วน
วัน เวลา ส่ง 08 ก.ย. 256010:19:47
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๘๕๗ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๖๐
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1