:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)ครั้งที่ 6/2560
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256011:28:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว10751
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีตบลนามะเฟือง อำเภอเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2