:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส.๒๕๖๐
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ย. 256017:10:57
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๘๖๔ ลว. ๑๒ ก.ย.๒๕๖๐
เรียน ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1