:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-Market)
วัน เวลา ส่ง 13 ก.ย. 256014:46:28
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๗๔ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐
ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1