:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
วัน เวลา ส่ง 13 ก.ย. 256014:51:59
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘๗๗ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐
ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1