:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ษ. 2560
วัน เวลา ส่ง 13 ก.ย. 256016:18:40
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 10890
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3