:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน เวลา ส่ง 03 ต.ค. 256018:42:50
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๙๓๐ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๐
ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3