:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 8/256
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256016:07:03
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/11876
(1) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
(2) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
(3) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
(4) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
(5) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
(6) สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
(7) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
(8) ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
(9) ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
(10) รองผู้อำนวยการกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1