:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนแผนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256010:21:41
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 776
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3