:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการก
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256014:40:24
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ0017.5/ว11797 ลว.2 ต.ค. 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1