:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมคณะทำงาน (cluster)เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราช
วัน เวลา ส่ง 27 ต.ค. 256014:43:05
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว12392
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู/ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/เทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดกการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดกการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู/โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองบัวลำภู (OTOP)/ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน.จว.นภ.)/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู (กกล.รส.จว.นภ.)/อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู/อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู/อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู/ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.นภ./ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นภ./ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด สนจ.นภ./ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1