:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเร่งรัดการจัดส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2561 รายแปลง(โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่)
วัน เวลา ส่ง 30 ต.ค. 256011:44:05
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 822
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีีรายชื่อแนบ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2