:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการป
วัน เวลา ส่ง 31 ต.ค. 256010:49:42
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 12815
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
17. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.นภ.
25. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สนจ.นภ.
26. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ.
27. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นภ.
28. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
29. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
31. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
36. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
37. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
38. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
39. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
40. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
41. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
42. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
43. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
44. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
45. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
46. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
47. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
48. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
49. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
50. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
51. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
52. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
53. อำเภอนาวัง
54. อำเภอนากลาง
55. อำเภอโนนสัง
56. อำเภอศรีบุญเรือง
57. อำเภอสุวรรณคูหา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4