:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2561
วัน เวลา ส่ง 31 ต.ค. 256014:02:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 12899
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2