:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนแผนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ย. 256014:03:07
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 843
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3