:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ
วัน เวลา ส่ง 09 พ.ย. 256016:29:18
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 13461
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2