:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำ Zoning By Agri-Map และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 14 พ.ย. 256015:48:04
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 888
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2