:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 21 พ.ย. 256010:02:12
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 14020
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอทุกอำเภอ
6. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
13. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1