:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
วัน เวลา ส่ง 24 พ.ย. 256014:08:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว14200
1 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
8 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองัวลำภู
10 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หนองบัวลำภู
11 นายอำเภอสุวรรณคูหา
12 นายอำเภอศรีบุญเรือง
13 นายอำเภอนาวัง
14 นายอำเภอนากลาง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3