:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี งปม 2561
วัน เวลา ส่ง 24 พ.ย. 256015:22:24
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ 0003/14223 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1