:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกระประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256011:20:11
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ0001/ว 14261
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5