:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256016:25:37
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 532 ลว. 27 พ.ย. 2560
ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1